DANIEL-JUNG.CH

Politik & Co. 

Persönlich Gemeinderat Felben-Wellhausen, 1997-2007 Gemeinderat Felben-Wellhausen ab 2021
Kantonsrat 2000-11 Lehrauftrag Berufsschule 2000-2004 Naturgarten